Nghiên cứu phương pháp loại bỏ kim loại nặng khỏi nước thải nhờ quần thể vi sinh vật tự nhiên khi sử dụng các loại cơ chất khác nhau : Luận án TS. Sinh học: 62 42 40 01

A8
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37060

Advertisements

Sử sụng kiến thức tiến hóa trong dạy học phần sinh thái học – Sinh học 12, trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

A9
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47521

Nghiên cứu thành phần, phân bố của mối Macrotermes (Isoptera : Termitidae) và đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài Macrotermes Annandalei (Silvestri) ở miền bắc Việt Nam : Luận án TS. Sinh học 1.05.14

A4
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37083

Đa dạng sinh học, các chức năng chính và một số nhân tố tác động lên hệ sinh thái đất ngập nước khu vực Bàu Sấu (Vườn quốc gia Cát Tiên) : Luận án TS. Sinh học: 62 42 60 01

A7
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37068